संचालक मंडळ

मा.श्री. पुरुषोत्तम रामराजे जगताप

चेअरमन

मा.श्री. बाळासाहेब ज्ञानदेव कामथे

व्हा. चेअरमन

मा.श्री. अभिजीत  सतिशराव  काकडे

संचालक

मा.श्री. लक्ष्‍मण गंगाराम गोफणे

संचालक

मा.श्री. जितेंद्र नारायण निगडे

संचालक

मा.श्री. ऋषिकेश शिवाजी गायकवाड

संचालक

मा.श्री. राजवर्धन शिवाजीराव शिंदे

संचालक

मा.श्री. किसन दिनकर तांबे

संचालक

मा.श्री. शिवाजीराव द्वारकोजीराव राजेनिंबाळकर

संचालक

मा.श्री. आनंदकुमार शांताराम होळकर

संचालक

मा.श्री. सुनिल नारायण भगत

संचालक

मा.श्री. हरिभाऊ महादेव भोंडवे

संचालक

मा.श्री. रणजीत नंदकुमार मोरे

संचालक

मा.श्री. शांताराम शिवाजी कापरे

संचालक

मा.श्री. विश्वास मारुती जगताप

संचालक

मा.श्री. संग्राम तानाजी सोरटे

संचालक

मा.श्री. प्रविण युवराज कांबळे

संचालक

मा.सौ. प्रणिता मनोज खोमणे

संचालिका

मा.सौ. कमल शशिकांत पवार

संचालिका

 मा.श्री. शैलेंद्र पंढरीनाथ रासकर

संचालक

मा.श्री. अनंत विनायक तांबे

संचालक

मा.श्री. अजय नथुराम  कदम 

 संचालक

मा.श्री. तुषार सुरेश माहुरकर

संचालक

 मा.श्री. संभाजी नारायण होळकर

बँक प्रतिनिधी

मा.श्री. राजेंद्र नानासाहेब यादव

कार्यकारी संचालक

Made with ‌

No Code Website Builder